Menu

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de behandelend therapeut, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Uw behandelend therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld wanneer de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

– Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat de behandelend therapeut of zijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als de behandelend therapeut om een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal deze u eerst informeren en uw expliciete toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • Consult: omschrijving en code b.v. “Consult: Acupunctuur 24104”

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Bewaartermijn gegevens

De wettelijke bewaartermijn voor cliëntdossiers is minimaal 15 jaar en voor administratieve en fiscale gegevens geldt een minimale bewaartermijn van 7 jaar.

Klacht- en tuchtrecht

Bent u als cliënt niet tevreden over de aanpak van uw therapeut, dan kunt u een klacht indienen conform de klachtenprocedure. Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen om een conflict met een cliënt op te lossen. Komt u er samen niet uit, dan zal de klachtenprocedure zoals deze geldt voor de Zhong-therapeut, in werking treden. Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar de Zhong website: klacht- en tuchtrecht. Wanneer uw klacht zich richt op uw privacy dan bestaat er een mogelijkheid u te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookies

Op deze website zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, zoals voor Zhong, KAB, Facebook en SiteToGo. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en uw online gedrag op deze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort links (via derden) is op eigen risico. Chinatura Medica raadt u in elk geval aan ook eerst de privacyverklaring(en) van deze derden erop na te slaan. Chinatura Medica houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw persoonsgegevens door zulke derden.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!